Rätten till demokrati

Mänsklig rättighet nummer 21

Rätten till demokrati

1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja ska utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja ska uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsförfaranden.